English
НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
КРИЗНЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - БЕЗБЕДНА СРБИЈА
ПОЗИВ ЗА СТРУЧНУ ОБУКУ
за полагање стручног испита из области процене ризика

  За лица која су заинтересована за полагање стручног испита из области процене ризика
  и израде планова заштите и спасавања у циљу стицања законски прописане лиценце,
  као и за лица која послове у вези са ванредним ситуацијама обављају професионално, а
  не желе да полажу стручни испит, "Безбедна Србија" организује Стручну обуку која се
  спроводи према детаљно разрађеном програму.

  Процену угрожености и планове заштите и спасавања израђују лица са лиценцом за
  процену ризика коју издаје Министарство унутрашњих послова и то лицима који имају
  високу стручну спрему и положен стручни испит из области процене ризика и израде
  планова заштите и спасавања.

  У складу са чланом 49 а. Закона о ванредним ситуацијама  („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 92/2011 и 93/2012) и
  Правилником о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за
  процену ризика („Службени гласник РС“ бр. 8/13), Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова
  организује и спроводи полагање стручних испита за добијање лиценци из области процене ризика.
  Пријаве кандидата и пратећу документацију слати на адресу Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне
  ситуације, ул. Кнеза Милоша 101, Београд.

  Потребна документа:
ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА
СТРУЧНА ОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ПОСЛОВИМА ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА У ОПШТИНАМА И
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Национална асоцијација за безбедност, кризне и ванредне ситуације - "Безбедна Србија", за полазнике запосленe на
пословима ванредних ситуација у општинама и привредним друштвима, одржава Стручну обуку за  оспособљавање лица за
извршавање послова ванредних ситуација и полагање стручног испита за добијање лиценце за израду Процене угрожености и
Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Стручна обука се одржава у трајању од 36 часова.
Након успешно завршене Стручне обуке сваки полазник добија
Сертификат о завршеној Стручној обуци.
Процена угрожености од елементарних непогода и
других несрећа је основни документ за израду Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
„Безбедна Србија“ пружа стручну помоћ путем
семинара и инструктажа јединицама локалне
самоуправе, министарствима, посебним
организацијама, јавним предузећима, привредним
друштвима и другим правним лицима у активностима
које се односе на oрганизовање израде Процена
угрожености и планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама.

ИЗРАДА  ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ

"БЕЗБЕДНА СРБИЈА " ИЗРАДИЛА
ПРОЦЕНУ УГРОЖЕНОСТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И
ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА ГРАДСКУ
ОПШТИНУ ЗВЕЗДАРА